Stay Young – תקנון

ברוכים הבאים לאתר  https://www.stayyoung.live (להלן: "האתר") שבבעלות ליברטאס בע"מ, ח.פ. 515962710 (להלן: "מפעילת האתר" ו/או "החברה" ו/או "העסק") שנמצא בכתובת ענתות 6, תל אביב.

השימוש באתר כפוף להוראות התקנון בדף זה. חשוב להקפיד ולעיין בתקנון, מאחר וההצטרפות מעידה על הסכמתך לתנאי התקנון המפורטים להלן, לרבות מדיניות הפרטיות של החברה. אישור המשתמש כי קרא והסכים להוראות התקנון ולא תהא לו ו/או למי מטעמו ו/או בשמו כל תביעה כנגד מפעילת האתר.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמו שהם בהתאם להחלטות מפעילת האתר. השימוש בתכנים המוצגים באתר, בקורסים ובמוצרים השונים אותם מציעה החברה יעשו על אחריות המשתמש בלבד.

באחריות המשתמש לדאוג לחיבור רציף לרשת האינטרנט במהלך הצפייה. ידוע למשתמש כי החברה לא תישא באחריות אם שיעורי הצפייה לא יעבדו או הצפייה תלווה בתקיעות כתוצאה מתקלות טכניות במחשב\ברשת האינטרנט\דפדפן האינטרנט או ספק האינטרנט של המשתמש.

כל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הינה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

המוצר

המוצר כולל תוכנית לימודים עשירה ומפורטת, בתחומי התזונה וחילוף חומרים, שמטרתו ללמד את המשתמשים כיצד לחיות אורח חיים בריא ונכון.

רכישה באתר

בעצם ביצוע הרכישה באתר הינך מצהיר ומתחייב כי מלאו לך 18 שנים וברשותך כרטיס אשראי בתוקף. במידה והינך מתכוון להעביר את השימוש במוצר הנרכש לקטין מתחת גיל 18 הינך מצהיר כי מובן לך שכל התנהלות מול מפעילת האתר תעשה באמצעותך ובאישורך ולא תהיה לך כל טענה בקשר לכשרותו המשפטית של מבצע העסקה.

תנאי אספקה 

אספקת המוצר תתבצע עם השלמת רכישת חבילת הקורסים ועד 24 שעות לאחר השלמת הרכישה. הקישור לקורס הדיגיטלי יישלח אל כתובת המייל אשר תזינו במהלך ההרשמה.

תשלום, אחריות על אספקה וביטול עסקה

לאחר קבלת הקורס לידיך ו"פתיחת האריזה" – ומכיוון שמדובר במוצר הניתן לשכפול והעתקה לא יהיה ניתן לבקש החזר כספי. כל עוד לא נפתחה אריזת המוצר כאמור לעיל ולא נצרך כל ידע מתכני הקורס יוכל המשתמש לבקש את ביטול העסקה ובתנאי שלא עברו 14 ימים מיום ביצוע הרכישה בהתאם לאמור בחוק.

התוכנית תישלח במייל שיסופק בזמן הרכישה עד 24 שעות מרגע הרכישה במייל. הגישה לקורס תהיה זמינה כל החיים לאחר הרכישה כל עוד לא בוצע ביטול עסקה ובתנאי שהאתר מפעילת האתר לא קרס והחברה בסטטוס חברה פעילה ברשם החברות.

בכל מקרה ובמידה והינך עומד בקריטריונים לביטול העסקה עליך לשלוח מייל עם הבקשה לביטול בצירוף שם הקורס והאימייל איתו רכשת את הקורס ל- support@stayyoung.live . הבקשה לביטול הינה מרגע קבלת המייל בחברתנו בכתובת האמורה לעיל ולא בשום אמצעי אחר.

שימוש באתר ובתכניו

החברה שוקדת לשמור על רמה נאותה ובטוחה של תפעול האתר, המוצרים והשירותים הניתנים בו.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהפעולות הבאות ביחס לשם המשתמש והסיסמה שהוקצו לו אסורים בהחלט ומהווים שימוש לרעה אשר חושפים את המשתמש לתביעה אזרחית:

  • העברת שם המשתמש ו/או הסיסמה לצד ג' בין אם בתמורה ובין אם לאו;
  • מכירת שם המשתמש ו/או הסיסמה לצד ג';
  • מתן גישה לתוכן האתר לצד ג' באמצעות שם המשתמש והסיסמה.
  • המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהעברה ו/או שימוש לא מורשה ו/או מכירה של מידע סודי, כהגדרתו להלן, לצד ג' כלשהו אסורים בהחלט ומהווים שימוש לרעה אשר חושפים את המשתמש לתביעה אזרחית.

ללא הגבלה של תרופות וסעדים אחרים, החברה תגביל כל פעולה של משתמש ו/או תשהה כל פעולה של משתמש ו/או תסיר מידע שהועלה על ידי משתמש ו/או תמנע גישה של משתמש ותנקוט בצעדים טכנולוגיים ומשפטיים כדי לשמור על זכויותיה שלה ו/או של צדדים שלישיים.

יתכן וכחלק מהקורס, תמליץ החברה על דרכי לימוד נוספות המועברות באמצעות גופים שונים ומגוונים. אין באמור בהמלצות אלו לחייב את החברה בכל דבר ועניין ומעקב אחר המלצות אלו הינו באחריות המשתמש בלבד. בנוסף ובהתאם לאמור לעיל, החברה לא תהיה אחראית אם המשתמש מביע אי שביעות רצון מהמלצת החברה ו\או בקרות תקלה באשר היא הנובעת ממעקב המשתמש אחר המלצת ו/או הפניית החברה למקור אחר.

המשתמש נדרש לדווח על כל בעיה, תקלה או כל הפרה של תנאי שימוש אלה לרבות הפרת זכויות. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר השתתפותו של משתמש בתכנים המוצעים על ידה, לרבות קורסים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

שימוש לרעה בתוכן הקורס

מפעיל האתר עמל רבות בכדי להקליט ולשדר את הקורס המוצע באתר.

הצרכן מצהיר כי ידוע לו שהפעולות הבאות אסורים בהחלט ומהווים שימוש לרעה אשר חושפים את הצרכן לתביעה אזרחית:

  • להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של מפעיל האתר, אלא אם מפעיל האתר התיר זאת במפורש בכתב ומראש

ללא הגבלה של תרופות וסעדים אחרים, העסק יגביל כל פעולה של צרכן ו/או ישהה כל פעולה של צרכן ו/או יסיר מידע שהועלה ע"י צרכן ו/או ימנע גישה של צרכן וינקוט בצעדים טכנולוגיים ומשפטיים כדי לשמור על זכויותיו ו/או של צדדים שלישיים.

הצרכן נדרש לדווח על כל בעיה, תקלה או כל הפרה של תנאי שימוש אלה לרבות הפרת זכויות.

העסק שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר גישה לתכנים או השתתפותו של צרכן בתכנים המוצעים על ידו, לרבות קורסים, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

שימוש בינלאומי באתר

לאור אופייה הגלובלי של רשת האינטרנט, אתה מצהיר כי כל פעולה הנעשית למול האתר, נעשית שלא בניגוד לחוקי מקום המושב בו אתה מצוי.

קניין רוחני

האתר עצמו וכל הדפים המצויים בו הם רכושה של החברה. אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מן הדפים ללא הסכמתה המפורשת של החברה. 

כל זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות שמו, עיצובו, תוכנו, יישומו, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו, שמה של החברה, סימניה המסחריים הרשומים והבלתי רשומים הינם קניינה הבלעדי של החברה. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני-מסחר קניינים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין כאמור. 

האתר והתוכן המופיעים בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתר הוא לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד. אתה מסכים להכפיף את עצמך לתנאי השימוש שהחברה תכלול, יחד עם החומר והתוכן אשר יוצגו באתר. 

החברה שומרת לעצמה את זכות ההחלטה לחידוש סרטונים או הפצת תכנים חינמיים.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו, כי כל מידע מכל סוג שהוא וכן כל שיטת עבודה, שרטוטים, שיטות, תרשומות, מסמכים, תיאור תהליכים תרשימי זרימה, מערכי שיעור, מצגות גרפיות, תוכן הרצאות, נסחי דוא"ל שיווקיים, קמפיינים פרסומיים, דפי נחיתה, ספרוני מתנה, תהליכים, מפרטים, תוכניות, הצעות, מסמכים, ידיעות ונתונים טכניים, כלכליים, מסחריים, טכנולוגיים, סטטיסטיים, תאורטיים, מעשיים ו/או אחרים ו/או כל מידע אחר שאליהם הוא נחשף המועבר במסגרת השימוש באתר ו/או במהלך התוכנית, בין אם בעל פה ובין אם בכתב ו/או בכל מדיום אחר וכן כל מידע הקשור לחברה, לעסקיה, לשירותיה, למוצריה, ללקוחותיה, לתוכניותיה ו/או לסודותיה המקצועיים, העסקיים והמסחריים אשר הגיעו ו/או יגיעו לידיעתו הינו מידע סודי (להלן: "המידע הסודי"), השייך במלואו לחברה.

ברור למשתמש, כי כל המידע שייחשף אליו במסגרת האתר ו/או התוכנית ו/או הקורס וזכויות הקניין הרוחני, לרבות עיצובים, זכויות יוצרים, פטנטים והמצאות, סימני מסחר ושמות מסחריים, סודות מסחריים ומידע סודי, בכל חומר שיוצג לו במסגרת ובמהלך הקורס ו/או השימוש באתר הם קניינה הבלעדי והמלא של החברה, והמשתמש אינו רוכש כל זכות מכל סוג שהוא במידע הסודי ו/או בתכנים אלו ו/או בזכויות הקניין הרוחני הגלומות במידע ותכנים אלה וכי מלוא זכויות קניין רוחני אלו שייכות לחברה.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהחומר המוגן בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.

אי תחרות

בקבלת תנאי השימוש, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהמידע והשיטות אליהן נחשף בתוכן האתר, לרבות בקורס, עשויים להיות סודות מסחריים, כאמור לעיל, אשר מוגנים בזכויות יוצרים ו/או כל דין אחר, ומתחייב שלא להעביר ו/או לגלות ו/או לעשות בהם כל שימוש אסור.

המשתמש מתחייב לא לעבוד ו/או לספק שירותים למתחרים בתחום במשך 6 חודשים מרגע רכישת הקורס. לעניין זה, תחום אי התחרות מוגדר בזאת כהוצאת קורס ו/או ספר ו/או חוברת ו/או מדריך ו/או עלון בתחום אורח חיים בריא. 

תחומי עיסוק/מעסיקים מפורטים דורשים אישור מראש ובכתב מהחברה.

המשתמש מתחייב שלא לספק שירותים אלו בעצמו או באמצעות בן משפחה, חברה, שותף או כל גורם אחר מטעמו.

הליכים משפטיים 

תנאי שימוש אלו וכל הסכם אחר שנוצר על ידי החברה הקשור בשימוש באתר, יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל בלבד. 

כל המחלוקות ו/או סכסוכים בין הצדדים להסכם זה שיתגלעו בקשר לתקנון ו/או לביצועו יתבררו בפני בית המשפט המוסמך לכך במחוז תל אביב ובמחוז זה בלבד.

אתה מסכים לשפות ולפצות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

אישור תנאי השימוש

המשתמש מאשר כי קרא בעיון את תנאי השימוש ואת עמוד המכירה, ובמידת הצורך התייעץ עם הגורמים המקצועיים בקשר לקבלתם, כי הם ברורים לו וכי הוא מקבל על עצמו את האמור בהם, וכי לא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות לחברה בקשר איתם.

צוות החברה מאחל לכם גלישה ושימוש מהנה ונעים!

הדרכות חינמיות

הדרכות זום לייב

קורסים

תוכנית הליווי

תוכנית הלימודים

עקבו אחרינו

כל הזכויות שמורות ל Stay young